Rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst en het all-in salaris

Wanneer is er sprake van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst? En is een all-in salaris toegestaan? Beiden vragen werden eind april beantwoord door de kortgeding rechter in Groningen.

 

Inzet per maand

AOG Contractonderwijs B.V. (hierna AOG) is een onderneming die opleidingen aanbiedt. Zoals veel opleidingsinstellingen kent AOG drukke periodes (september en februari, wanneer de opleidingen starten) en rustige periodes (juli en augustus wanneer de zomervakantie begint).

Werkneemster in kwestie is in 2006 in dienst getreden bij AOG en is aangewezen als locatiemanager voor één van de opleidingen. De eerste drie jaar had zij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, later is deze omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Vanwege de fluctuerende inzet per maand is er een oproepovereenkomst overeengekomen tussen partijen. Werkneemster werkt op basis van een uurloon.

 

Rechtsvermoeden

AOG is van plan om de functie van locatiemanager te laten vervallen op termijn.  Hierdoor is werkneemster de afgelopen tijd steeds minder ingezet als locatiemanager.

Werkneemster is een kort geding gestart omdat zij meer zekerheid wil met betrekking tot haar arbeidsomvang. Zij baseert deze vordering op het wettelijke rechtsvermoeden. Het rechtsvermoeden houdt kort gezegd in dat wanneer een werknemer voor een periode van drie aaneengesloten maanden werkt, er een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bestaat. De omvang van de arbeidsovereenkomst is dan het gemiddeld aantal gewerkte uren van de drie voorafgaande maanden. Werkgever en werkneemster discussiëren in deze zaak over de referentieperiode die hiervoor moet worden aangehouden om de omvang van de arbeidsovereenkomst te bepalen. Moeten de vakantieperiodes wel of niet worden meegenomen in deze berekening?

 

All-in salaris

Voorts stelt zij dat deze arbeidsomvang moet worden vermeerderd met vakantieuren. AOG stelt zich op het standpunt dat deze vakantieuren al inbegrepen zitten bij het uurloon van werkneemster. Bij de maandelijkse uitbetaling van het gewerkt aantal uren op basis van het overeengekomen uurloon, reserveert AOG steeds een deel voor de doorbetaling van de op te nemen vakantieuren. Deze worden elk jaar in juli uitbetaald door AOG.

 

Toegestaan

De kortgeding rechter acht allereerst de all-in salaris constructie van werkgever niet in strijd met vakantiewetgeving. Werkneemster wordt juist de mogelijkheid gegeven om financieel voordeel te ondervinden in de maanden dat zij niet of minder aan het werk is. Met betrekking tot het bepalen van de arbeidsomvang stelt de rechter vast dat de vakantieperiodes zeker moet worden meegenomen bij het bepalen van de arbeidsomvang. Verder mag de periode dat werkneemster meer heeft gewerkt vanwege het vertrek van een collega niet meegenomen worden in de berekening van het aantal gewerkte uren.

 

NOVO’s tip

Het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst beoogt de werknemer te beschermen tegen werkgevers die een arbeidsovereenkomst niet of niet eenduidig overeenkomen, of werkgevers die zich beroepen op het gebrek aan werk waardoor zij de verplichting van loondoorbetaling ontwijken. Wees duidelijk wáárom je kiest voor een bepaald soort arbeidsovereenkomst of bepaald soort constructie van bijvoorbeeld uitbetaling van vakantieuren. In sommige situaties zijn oproepovereenkomsten voor onbepaalde tijd en constructies voor de uitbetaling van vakantieuren gerechtvaardigd, mits goed gemotiveerd.

Benieuwd of de arbeidsovereenkomsten in jouw bedrijf voldoen aan de eisen die de wet stelt? Neem contact op met NOVO Advocaten, specialist in het arbeidsrecht via telefoonnummer 076-2056040 of mail naar info@novo-advocaten.nl.